Limity znečišťujících látek   (app SmogAlarm)


Prach PM10 -roční imisní limit pro PM10 je 40 µg/m3.    24h imisní limit pro PM10 je 50 µg/m3;
tento limit může být ze zákona překročen pouze 35 dnů v roce. 1h imisní limit pro PM10
je 90 µg/m3. Na území celé aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je trvale
(nezákonně) překračován imisní limit pro 24 hodinovou koncentraci PM10.

Prach PM2.5
Roční imisní limit pro PM2.5 je 25 µg/m3.  Nejvyšší hodnoty ročních průměrných
koncentrací PM2.5 jsou naměřeny na území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-
Místek. Doporučená 24hodinová hodnota PM2.5 pro ochranu lidského zdraví WHO
(Světová zdravotnická organizace) je  překročena téměř na celém území ČR.

Benzo(a)pyren
Roční imisní limit pro benzo(a)pyren je 1 µg/m3. Na území aglomerace Ostrava/Karviná/
Frýdek-Místek jsou každoročně měřeny nejvyšší roční koncentrace benzo(a)pyrenu na území celé ČR.

03
Denní imisní limit pro přízemní ozon je 120µg/m3 (resp. 8h koncentrace). Legislativa
připouští 25 překročení hodnoty imisního limitu maximální 8h koncentrace O3  (průměr za tři roky).


N02
1h imisní limit pro N02 je 200 µg/m3;  tento limit může být ze zákona překročen pouze 18 dnů v roce. Roční imisní limit pro
NO2 je 40 µg/m3. K překročení ročního imisního limitu N02 dochází pouze na omezeném počtu stanic, a to na dopravně
exponovaných lokalitách aglomerací a velkých měst.


SO2
1h imisní limit pro SO2 je 350 µg/m3; tento limit může být ze zákona překročen pouze 24 dnů v roce. 24h imisní limit pro SO2 je
125 µg/m3; tento limit může být ze zákona překročen pouze 3x za rok. V posledních letech nebyl překročen hodinový ani
24hodinový imisní limit oxidu siřičitého (SO2) na žádné měřicí stanici v ČR.


CO
Denní imisní limit pro oxid uhelnatý je 10000 µg/m3 (resp. 8h koncentrace). V ČR nebývá překročen 8hodinový imisní limit
oxidu uhelnatého (CO) na žádné měřící stanici. Nejvyšší denní 8hodinová průměrná koncentrace CO byla naměřena na lokalitě
Ostrava-Radvanice ZÚ [4427 µg/m3).

                                                                              ZPĚT