• Onychomikro analýza
  • Mikroskopická analýza nehtů
  • PrevenceJinak.cz

Onychomikro analýza  # ˆ mikroskopická analýza nehtů


             Dobrý den, vítám Vás na svých stránkách, zajímáte se o vaše zdraví?
             není vám lhostejný váš zdravotní stav?
      Připravil jsem pro Vás novinku.  Jedná se o excelentní vyšetřovací metodu
      k zkvalitnění zdravotního stavu a tím i zlepšení Vaší kvality života.
      mikroskopická analýza nehtů vám dá informaci o vašem zdravotním stavu
      a pomůže vám ho zlepšit-zlepšovat. 

      a lepší zdravotní stav znamená i lepší kvalitu  života!

                         Vsaďte na prevenci !


     
     

        člověk je ovlivňován řadou vlivů,
      ať už zevními faktory   ( např. vzduch, voda....)
      nebo vnitřními vlivy      ( např. psychika, genetika...),
      které se "podepisují"  na našem zdravotním stavu.

Vlivy prostředí na člověka Není jednoduché přidat,co schází.
         Nejvhodnější je nemocem a zdravotním problémům včas předcházet a ne se jen pokoušet umlčovat příznaky(bolest).

 

         Jídlo způsobuje nemoci, na které se umírá více, než na infekce. Vize do roku 2050 je, že se například bude pěstovat zelenina v kancelářích, bude to znamenat
         změnu v přístupu - strava bude prevencí i léčbou. Doba je charakterizována nedůvěrou k vládám, bankám. Již dnes existuje skenování potravin na pesticidy,
         alergeny.....   https://www.dietsensor.com/product/scio-scanner/      - pořad SVĚT BUDOUCNOSTI      


 
         Otázka by mohla být, proč někdo potíže má a jiný ne.  Odpovědí (ne jedinou) je rozdílná rychlost metabolizmu. Jsou tzv. pomalí "metabolizátoři" (cca 3% obyvatel), 

         u kterých se po styku s "jedem" nemoc projeví v řádu jednotek roků.  Dále jsou střední "metabolizátoři" (cca30%),  u kterých se po styku s "jedem",
         nemoc projeví v řádu desítky roků. Nakonec rychlí "metabolizátoři" (cca 60%) u nichž se neprojeví (nelze prokázat) nic. To jsou některé vnitřní příčiny.
        
         Další příčiny: kouření, alkohol, drogy, snížená fyzická aktivita, menopauza, snížená expozice slunečního záření, diety, zvýšený příjem tekutin, stress, vysoký tlak, hnojiva ......
                                 celkové oslabení, toxická exposice, "zdraví" se posuzuje délkou pracovní neschopnosti,
                                 mýtus "věčného mládí a zdraví", pozměňování významů slov (cit, pocit, rozum, boj, slibuji..),  pochybná záliba smát se pádům,  
                                 Běh: je naprosto-vedle chůze- nepřirozenější způsob pohybu člověka avšak při oslabení některých svalových skupin(netrénovanost, obezita, cukrovka)
                                         je vysloveně škodlivý.

         Syndrom "propustnosti střev"  může způsobovat nadýmání, bolest kloubů, únavnost, potravinové alergie, deprese, lupénka.. 
         S tímto onemocněním se potýká milion lidí,  a to bez toho, že by znali příčinu.
         Střeva jsou velmi důležitým orgánem našeho těla. Jsou polopropustná a dochází zde ke trávení potravy. Když pracují v pořádku, jsou prospěšné vitaminy a minerály,
         které přijmeme ze stravy, transportovány do krevního oběhu. Naopak toxiny a nestrávené jídlo do tohoto procesu zařazeny nejsou.
         Příčina tohoto syndromu taktéž není zcela známá, svou roli v tom ale bude hrát kombinace faktorů, jako je špatná strava (přemíra cukrů a nekvalitních mléčných výrobků),
         intolerance k určité potravině, stres a nerovnováha střevní mikroflóry.

        V moderní společnosti se těžko stárne i těžko stůně.         prof.H. Haškovcová
       
       

    ZEVNÍ FAKTORY VLIVU NA ZDRAVÍ:

       VZDUCH:
       Prachové částice PM10 jsou prachové částice o průměru méně než 10 mikrometrů (
µm), což je asi sedmina tlouštíky lidského vlasu. Dráždí a poškozují dýchací cesty, způsobují záněty.
                Snižují obranyschopnost těla vůči infekcím. Navázáním na tyto částice se do organismu dostávají i velmi nebezpečné polycyklické aromatické uhlovodíky (benzo(a)pyren).
                Koho ohrožují? PM10 pronikají do dýchacích cest, mohou vést k astmatu, bronchitidě a jiným plicním problémům. U těch, kteří trpí plicními a srdečními komplikacemi, může dlouhodobé
                vystavování se PM10 vést až k úmrtí.

       Prachové částice PM2.5  jsou prachové částice o průměru méně než 2,5 (µm). Pronikají hluboko do plic a přinášejí tak mnohem více zdravotních rizik než větší částice (PM10).
                Jejich hlavním zdrojem je automobilová doprava a průmysl. Způsobují problémy dýchacích cest, astma, rakovinu plic a jiné plicní choroby. Zvyšují riziko srdečního
                infarktu, mrtvice a diabetu.
                Koho ohrožují? Vliv PM2.5 se u různých lidí liší a závisí na věku a zdravotním stavu. Citlivostí trpí zejména děti, starší lidé s chronickým dýchacím onemocněním nebo lidé oslabení
                například stresem, kouřením anebo nevhodným stravováním.

        Benzo(a)pyren je velmi škodlivý a karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík Vyskytuje se v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech, v každém kouři při spalování biomasy [včetně
                listů tabáku) a v grilovaných potravinách. Je karcinogenní (může způsobit rakovinu), dráždivý (nos, oči, krk průdušky), negativně působí na ledviny a játra. Do těla se dostává
                navázáním na částice polétavého prachu (PM10 a menší). Ze studií vyplývá vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků.

        Ozon O3  přízemní neboli troposférický ozon O3 vzniká chemickými reakcemi při spalování za přítomnosti oxidů dusíku, organických sloučenin, slunečního světla a vysokých
                teplot. Vzniká zejména v horkých letních dnech ve městech. Způsobuje řadu nepříjemných obtíží, z nichž některé mohou odeznít až v řádu týdnů. Hlavními příznaky
                jsou pálení očí, nosu, v krku, astma nebo problémy s dýcháním, bolesti hlavy a migrény.
                Koho ohrožuje?  Významně ohrožené jsou děti, včetně  teenagerů pobývajících v letních dnech venku. Opatrní by měli být také starší lidé nebo lidé trpící dýchacími problémy.

        Oxid dusičitý NO2 -oxidy dusíku vznikají ve spalovacích motorech oxidací vzdušného dusíku za vysokých teplot. Může za něj především intenzivní automobilová doprava.
                Způsobuje záněty dýchacích cest a narušuje imunitu (snižují počet některých bílých krvinek), častější nemoci dýchacího aparátu i výskyt astmatu a alergií. Oxid
                dusičitý je pohlcován hlenem dýchacích cest z 80 až 90 procent.
                Koho ohrožují? Nejvíce ohroženi jsou lidé s dýchacími problémy (astma, bronchitida). Zvláštní riziko je pro děti, jejichž nižší obranyschopnost umožňuje infekci a snížení plicních funkcí. Působení oxidu
                dusičitého může souviset se zvýšeným rizikem úmrtí z důvodu srdečních nebo dýchacích potíží.

        Oxid siřičitý SO2 -hlavním zdrojem oxidu siřičitého je spalování pevných fosilních paliv, která obsahují síru. SO2 má dráždivé účinky, při vysokých koncentracích může způsobit zhoršení plicních funkcí a změnu plicní
                kapacity. V posledních letech nebyly v České republice překročeny imisní limity pro SO2 pro hodinovou ani pro 24hodinovou koncentraci na žádné měřicí stanici.

        Oxid uhelnatý CO - je bezbarvý a nezapáchající plyn, který vzniká nedokonalým spalováním biomasy, v průmyslu a automobilovou dopravou. Benzinové motory obsahují katalyzátory, které CO zachytávají.
                Negativně působí na cévní a nervovou soustavu, při vyšších koncentracích může dojít k poruchám vidění, bolestem hlavy či závratím a nevolnosti.
                Koho ohrožuje? Riziková je zvýšená hladina CO především pro osoby s chronickými záněty dýchacích cest a osoby s nemocemi oběhové soustavy. Zdravým lidem může způsobovat
                únavu. Toxicita CO závisí na množství a délce působení, vyšší koncentrace vedou až k úmrtí.
   
        Co jsou to emise a imise?
        Emise jsou látky, které se vypouštějí ze zdroje, kterým může být například komín průmyslové továrny, do atmosféry. Jejich množství se udává v mg/hod., mg/měsíc, mg/rok. Je udán emisní limit,
        který nám vyjadřuje nejvyšší přípustné množství znečišťujících látek vypouštěných ze zdroje do atmosféry.
        Imise jsou látky, které přicházejí k příjemci (populace organismů). Udávají se v mg/m3. Existuje imisní limit, který nám udává nejvyšší přípustnou koncentraci znečišťujících látek v ovzduší

       
Limity znečišťujících látek ve vzduchu

            Podle odhadů WHO stojí znečištění životního prostředí v evropském regionu až za 19 % všech onemocnění. Vzduch prosycený nejrůznějšími emisemi a prachovými polétavými částicemi
            v nich hraje prim. V regionech s výrazně sníženou kvalitou ovzduší jdete často z jednoho nachlazení do druhého. Znečištěný vzduch sice není tím důvodem, proč máte bronchitidu, rozhodně je ale zodpovědný
            za to, že je v  celé oblasti výrazně vyšší nemocnost a že jste nachlazení už po páté. Výrazně totiž ovlivňuje vaši schopnost vypořádat se s nemocemi a odolávat jejich průběhu. Lidé neumírají přímo na
            znečištěné ovzduší, ale na jeho  důsledky, tedy onemocnění jím komplikované. Dlouhodobá expozice znečištěnému ovzduší zkracuje očekávanou délku života. V Čechách o 12 až 24 měsíců.
            Příčina tkví ve vysoké míře respiračních a gastrointestinálních onemocnění, alergií, chorob oběhového systému a vývojových poruch a narušení metabolismu. Působení znečištěného
            ovzduší je pozvolné, neustálé a bohužel dlouhodobé. Za emisní bilanci z osmdesátých let jsme naším zhoršeným zdravím prokazatelně platili ještě na začátku nového milénia. Aktuální červená čísla
            a krizová hlášení Českého  hydrometeorologického ústavu o smogové situaci a znečištění ovzduší nás na první pohled míjejí. S jejich dopady se ale setkáváme prakticky denně. Nižší porodní váha nemluvňat, alergie dětí    
            nebo vyšší nemocnost  v dospívání? To vseje dopadem života ve znečištěném ovzduší a to vše nám nakonec zkracuje život. .   (100+1)       
Voda:


        Problematika "moderní" péče o nehty:
       
Velké a poměrně zbytečné zatížení organismu chemikáliemi představují laky na nehty. Obsahují koktejl chemických látek od ftalátů přes formaldehyd, toluen a trifenylfosfáty až po například methylmetakrylát.
               Všechny tyto látky velmi jednoduše prostupují přes nehty do jejich lůžka a dál do organismu. V těle se postupně hromadí a mohou způsobovat různorodé zdravotní problémy, dokonce
                jsou schopny se dostat skrz placentu do vyvíjejícího se plodu neboje dítě přijímá skrz mateřské mléko. Tělo je navíc vystaveno působení chemikálií také při odlakování nehtů, na které se používají různá organická            
                rozpouštědla. Ještě větší nebezpečí pak představují umělé nehty, po jejichž aplikaci
                se zvýší hladina ftalátů v krvi dokonce tisíckrát. Navíc ftaláty nejsou jedinou složkou této ozdoby, umělé nehty jsou přilepovány velmi jedovatými lepidly, které obsahují například jedovaté kyanoakryláty. (100+1)
                *toluen (poškozuje nervovou soustavu), benzen (ničí kostní dřeň), etylbenzen (při vniknutí do oka devastuje rohovku), tetrachloreten a styren (jsou rakovinotvorné), aceton a xyleny (způsobují bolesti hlavy)